0%
Vælg en side

Generelle betingelser for ADAPTORS A/S

1. ADAPTORS A/S tilbud er gyldigt i 15 dage fra dato og træder i kraft, såfremt det accepteres inden udløb.

2. Alle opgaver løses i henhold til den mellem parterne indgåede aftales ordlyd og inden for den aftalte tidsramme.

3. ADAPTORS A/S og Klienten aftaler løbende indholdet og omfanget af hver opgave, samt klientens og andres medvirken og ydelser.

4. ADAPTORS A/S stiller rådgivere til disposition med kvalifikationer, der modsvarer opgavens krav. I det omfang det er hensigtsmæssigt, forbeholder ADAPTORS A/S sig ret til undervejs at ændre teamsammensætning for at sikre den bedste løsning af opgaven.

5. ADAPTORS A/S fastsætter honoraret med udgangspunkt i opgavens omfang, herunder eventuelt arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med opgaven, opgavens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

6. Ved påbegyndelsen af en opgave vil ADAPTORS A/S oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det ud fra opgavens karakter er muligt. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at beregne honorarets størrelse, oplyser ADAPTORS A/S efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet. ADAPTORS A/S orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige det oplyste niveau.

7. ADAPTORS A/S er ikke ansvarlig for ændringer i Amazon.com’s regelsæt eller generelle betingelser, og er dermed ikke erstatningspligtig over for klienten, heller ikke i forbindelse med ændringer i afregningssatserne.

8. ADAPTORS A/S kan ikke gøres ansvarlig for større beløb end det, for det enkelte projekts fakturerede beløb. ADAPTORS A/S kan endvidere heller ikke gøres ansvarlig for klientens samarbejdspartneres eventuelle manglende levering eller opfyldelse af aftalte opgaver.

9. Skulle klienten af en eller anden årsag fravælge projektet efter opstart faktureres for medgået tid samt eventuelt indgået forpligtigelser på klientens vegne.

10. Forudgående estimater og økonomi, som er lavet af ADAPTORS A/S er betinget af, at oplysninger og forudsætninger fra virksomheden er korrekte, og at virksomheden leverer relevante dokumenter. ADAPTORS A/S kan aldrig gøres ansvarlig for udarbejdede businesscases, da de altid vil være bygget på skøn og forventninger

11. Honoraret debiteres i henhold til betalingsplan, enten ved à conto-betalinger eller det aftalte honorar for den samlede opgave. ADAPTORS A/S fakturerer månedsvis bagud, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

12. Dog faktureres oprettelsen med netto kontant 8 dage fra fakturadato. Alle priser er ex. moms.

13. Virksomheder med anden selskabsform end A/S eller Aps, faktureres netto/kontant og projektet påbegyndes, når betaling er indgået på ADAPTORS A/S bankkonto.

14. Ved opsigelse mindre end fire uger før planlagte aktiviteter, forbeholder ADAPTORS A/S sig ret til at debitere 50% af det forventede tidsforbrug.

15. Skulle det vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller de ønskede resultater ikke kan opnås, kan ADAPTORS A/S medvirken opsiges til umiddelbart ophør af begge parter. Såfremt samarbejdet mellem parterne opsiges, har ADAPTORS A/S ret til at fakturere klienten minimum 50 % af det forventede tidsforbrug på projektet. Såfremt der på tidspunktet for opsigelsen er benyttet mere end 50 % af det forventede tidsforbrug, forbeholder ADAPTORS A/S sig ret til at fakturere det fulde beløb for den faktiske brugte tid.

16. Omkostninger til konsulenters rimelige rejse-, opholds- og forplejningsomkostninger, samt almindelige kopierings- og materialeudgifter debiteres ud over honoraret iflg. aftale. Alle andre omkostninger aftales parterne imellem ad hoc.

17. ADAPTORS A/S, og alle ADAPTORS A/S medarbejdere, er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten med fuld fortrolighed, såvel internt som eksternt.

18. ADAPTORS A/S medarbejdere benytter en sikker og professionel IT-infrastruktur, hvor anvendelse af kryptering er normal procedure i håndtering og opbevaring af fortroligt klientmateriale.

19. Alle medarbejdere i ADAPTORS A/S er underkastet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

20. Klienten anerkender, at ADAPTORS A/S eventuelt på indeværende tidspunkt udfører, eller tidligere har udført eller i fremtiden kan udfører opgaver for selskaber eller personer, hvis interesser er i modstrid med klientens, inklusiv selskaber eller personer som klienten konkurrerer med, eller med hvem klienten har et kommercielt samarbejde eller et potentielt kommercielt samarbejde eller, som klienten indgår i konkurrencemæssige budrunder eller lignende med. ADAPTORS A/S indestår for, at alle informationer om klienten holdes fortrolige.

21. Når en opgave, hvor ADAPTORS A/S har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt, har ADAPTORS A/S ret til loyalt at henvise til klienten og opgaven ved brug af klientens navn og logo i markedsføringsmæssig sammenhæng som fx afgivelse af tilbud, præsentationer eller i undervisning, medmindre ADAPTORS A/S og klienten i den pågældende situation indgår (en) anden aftale.

22. Ydelsen, inklusive, men ikke begrænset til, præsentationer, rapporter og analyser, som ADAPTORS A/S leverer til klienten, må ikke videregives til tredjemand, men må alene anvendes til eget brug hos klienten, medmindre ADAPTORS A/S har givet samtykke til andet. Klienten anerkender, at baggrundsviden for eventuelt modtaget materiale ikke er klientens ejendom, og at ADAPTORS A/S kan benytte de udviklede teorier, teknikker og lignende i forbindelse med opgaver for andre klienter.

23. ADAPTORS A/S kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill og omdømme. Klienten indestår for at holde ADAPTORS A/S skadesløs for alle eventuelle fordringer, forpligtelser, tab, erstatninger og udgifter, der udspringer af den mellem parterne indgåede Aftale.

24. Klienter forventes ikke at forhandle om ansættelse af ADAPTORS A/S medarbejdere. Tilsvarende er ADAPTORS A/S forpligtet til ikke at forhandle med klienters medarbejdere om ansættelse. Denne loyalitetsforpligtelse gælder både under og i en periode indtil 6 måneder efter ADAPTORS A/S har udført den mellem parterne aftalte opgave.

25. ADAPTORS A/S er ansvarsforsikret i et anerkendt dansk forsikringsselskab. Kan til enhver tid oplyses, såfremt kunden ønsker det.

26. Alle uoverensstemmelser og tvister der udspringer af Aftalen eller nærværende Almindelige Vilkår for Samarbejde, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i København.

 

HST/Januar 2018

Kom igang med Amazon allerede i dag!

ADAPTORS A/S

Industriens Hus,
Vesterbrogade 1L
DK-1620 København V
CVR 26218357
Tel: +45 7025 8525
Mail: hallo@adaptors.dk

Services

Rådgivning og afklaring
Amazon salgsstrategi workshop
Beskyttelse af brand og produkter
Indretning af butik
Oprettelse produkter
Målrettet markedsføring
Logistik
Træning og Akademi
Medlem af FDIH